Trillemarka

Trillemarka, naturreservat med gammelskog, fiskevann og kulturskatter

Gammelskog i Trillemarka

«Trillemarka og Rollagsfjell Naturreservat» er Norges største vernede naturskogområde. Sigdals andel, omlag 1/3 del av det 147 kvadratkilometer store vernede arealet, dekker skogs- og fjellområdene vest for Sigdalsvassdraget fra Eggedal i nord til Sandsbråtan og Hiåsen i sør, et stort og attraktivt turområde hvor variert natur og mye kulturhistorie er bevart. Selv om naturskog omgir den som besøker Trillemarka er det sjelden store avstander mellom spor etter mennesker som har etterlatt drifteveier og setervoller

Mye av dette området vest for Sigdalsvassdraget er lavalpint med fjellrygger opp mot 1000 meter, skrinn vegetasjon med fjellbjørk, vierkratt og trollfuruer, skogkledde daler med lavkledde grantrær, mange skogsvann, flomelver og idylliske bekkeløp. Skogen i Trillemarka har vært benyttet som inntektskilde siden middelalderen. Trillemarka har opp gjennom historien gitt råvarer til trelast, trekull, tjære og aske. Elvene i Trillemarka ble fra slutten av 1600-tallet steinsatt og regulert ved bygging av damanlegg slik at flomelvene kunne brukes til tømmerfløting og drift av små sagbruk. Gårdene i Sigdal benyttet området helt fram mot 1950 til sommerbeite for buskapen, og flere setra står fortsatt. Sigdøler har i århundrer benyttet Trillemarka til jakt, fiske og bærplukking.

Fra 1970-tallet og fram mot vernetidspunktet ble deler av de høyereliggende områdene lagt ut til hyttebygging og tilrettelagt for friluftsaktivitet. Informasjonstavler er satt opp ved innfartsveiene, en rekke turstier har blitt merket og skiltet i Trillemarka.

%d bloggere like this: