Trillemarka

Trillemarka, naturreservat med gammelskog, fiskevann og kulturskatter

Gammelskog i Trillemarka

«Trillemarka og Rollagsfjell Naturreservat» er Norges største vernede naturskogområde. Sigdals andel, omlag 1/3 del av det 147 kvadratkilometer store vernede arealet, dekker skogs- og fjellområdene vest for Sigdalsvassdraget fra Eggedal i nord til Sandsbråtan og Hiåsen i sør, et stort og attraktivt turområde hvor variert natur og mye kulturhistorie er bevart. Selv om naturskog omgir den som besøker Trillemarka er det sjelden store avstander mellom spor etter mennesker som har etterlatt drifteveier og setervoller

Mye av dette området vest for Sigdalsvassdraget er lavalpint med fjellrygger opp mot 1000 meter, skrinn vegetasjon med fjellbjørk, vierkratt og trollfuruer, skogkledde daler med lavkledde grantrær, mange skogsvann, flomelver og idylliske bekkeløp. Skogen i Trillemarka har vært benyttet som inntektskilde siden middelalderen. Trillemarka har opp gjennom historien gitt råvarer til trelast, trekull, tjære og aske. Elvene i Trillemarka ble fra slutten av 1600-tallet steinsatt og regulert ved bygging av damanlegg slik at flomelvene kunne brukes til tømmerfløting og drift av små sagbruk. Gårdene i Sigdal benyttet området helt fram mot 1950 til sommerbeite for buskapen, og flere setra står fortsatt. Sigdøler har i århundrer benyttet Trillemarka til jakt, fiske og bærplukking.

Fra 1970-tallet og fram mot vernetidspunktet ble deler av de høyereliggende områdene lagt ut til hyttebygging og tilrettelagt for friluftsaktivitet. Informasjonstavler er satt opp ved innfartsveiene, en rekke turstier har blitt merket og skiltet i Trillemarka

Turtips i Trillemarka

Gjennom Trilledalen til Vindolvatnet

En «selvfølgelig» rundtur i hjertet av Trillemarka er turen fra Skoddøltjenn inn Trilledalen og rundt Vindolvatnet. Turen er variert og byr på vakker natur og flere kulturminner. Adkomst til startpunkt ned Skodøltjenn er fra FV 287, Sigdalsveien, avkjøring 2,5 km nord for Sigdalskjøkken, til Grønhovdroa og Trillemarka. Etter nye 2,5 km kommer vi til veidele med Info-tavle om Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat. Vi tar til høyre her og kommer inn på bomvei til Skodøltjenn hvor P-område, skogshytte og ny Info-tavle

Vi rusler veien et par hundre meter videre til endepunkt. Her er det skiltet stier i flere retinger, og vi skal til venstre og over bru. Vi er nå inne på gammel setervei til de tidligere sommerbeitene til flere Eggedalsgårder som fram til 1900-tallet hadde seterdrift ved Vindolvatnet. Stien er lett å følge over knauser og myrdrag til det store skogsvannet. Her inne på 700 m høyde er det skrinn gammelskog med vridde furuer og fjellbjørk. Vindolvatnet framstår som et fint stort fiskevann, så det er all grunn til å ta med stang, snøre og åte. Selv en svømmetur fra svabergene kan friste

På turen rundt Vindovatnet passerer vi tuftene etter både Vindolsetra og Ertesprangsetra. Ved Tangvollane har det også værr seter, men i dag står ku ei fangshytte, Vindholbrakka, tilbake her. Stien vender mot nordøst her, og den deler seg hvor gammel setervei mot Skårsetra tar inn venstre, mens vi følger bredden av Vindhol-vatnet rett fram noen hundre meter til før vår sti tar oppover i terrenget mot Grunntjern-setra

Vi befinner oss i den sørvendte lia over skogsvannet og under fjellet . Det er kraftigere skog her, og vi passerer gjennom gammel mosekledd naturskog. Siste biten fra Grunntjern-setra tilbake til Skodøltjenn går gjennom myrområde med bergknauser, furugadder og fjellbjørk.

Rundtur fra Grøsetsetra om varden på Slettefjell

Grøsetsetra

På Grøsetsetra har det i mange år nå vært seterdrift og servering av rømmegrøt og spekemat. Et flott tilbud på grensa til Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat. For adkomst til Grøset ta av fra FV 287, Sigdalsveien, ved Båsheim og følg Ulbergsveien fram til avkjøring (bomvei) mot Andersnatten. Følg veien forbi avkjøringen til Andersnatten og opp bakkene forbi Reintjenn til skilt merket Grøset. Veien fører fram til Grøsetsetra

Turstien til Slettefjell starter langs traktorvei opp slak bakke omtrent 2 km. Der stien flater ut tar merkingen av mot høyre, og vi følger stien forbi fire idylliske små tjern, Damtjenna. Stien som går i åpent oversiktelig terreng dreier etterhvert nordover til toppen av Slettefjell (905 m). Her er fin varde og turbok. Det er fint å raste nær toppen hvor utsikt mot Nedalsfjellet og Eggdalsfjella i nord, Norefjell og Andersnatten i øst, Borofjell i sør og Rollagsfjell i øst.

Fra varden er det merket tursti videre og tilbake til Grøsetsetra. Første delen passerer en liten kolle før lange slake myrdrag (moltemyrer) med fjellbjørk og vier. Kort bratt stykke før ned på tfaktovei tilbake til setra. Rundturen er omlag 7 km lang

Rundtur fra Grøsetsetra om Gaulen og Borofjell

Grøsetsetra

Gaulen er navnet på setrene nord for Gaulsvatna og øst for det store Tuftnevatn nær grense mot Rollag. Gaulen og Borofjell ligger innenfor Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat. For adkomst til startpunkt for denne turen ta av fra FV 287, Sigdalsveien, ved Båsheim og følg Ulbergsveien fram til avkjøring (bomvei) mot Andersnatten. Følg veien forbi avkjøringen til Andersnatten og opp bakkene forbi Reintjenn til skilt merket Grøset. Veien fører fram til Grøsetsetra. Vår vandring starter her

Vi følger gammel traktorvei sørover fra Grøset. Første 2 km i slak motbakke før traktorveien går over i sti videre sørover mot Gaulvatna. Når vi nærmer oss vannet dreier stien vestover fram til Gaulen hvor fortsatt setervoller, steinrøyser og flere bygninger står. Vi har nå Skjærsnatten rett øst for oss. Vi går tilbake 200 m veien vi kom, men tar så inn på sti på nordsiden av Gaulsvatna. Stien er delvis gjengrodd over et par myrer, men vi kan strekningen fra setra til toppen er kun en km og vi kan hele tiden se toppen som er vårt veipunkt

Vel oppe ved varden er det tid til velfortjent rast. Vi følger fra nå av merket sti langs Borofjell ryggen omlag 3 km til vi kommer ned på bilveien til Grøset. Etter nye 500 m er vi tilbake til Grøsetsetra, og kan kanskje få oss litt real seterkost før hjemturen

Fra Grunntjennsetra til Madonnaen på Bjønnskortenatten

Det er flere veivalg for den som vil besøke Madonnaen i Eggedal. De aller fleste velger selvsagt den hellelagte turen fra Frøvollseter, i 2019 av norske turvandrere kåret til Norges fineste tursti. Det er imidlertid flere spektakulære ruter til topps. Vår tur krever litt strev, men den gir mer varierte og flere spennende opplevelser en «kø-ruta».

Vi velger Grunntjernsetra i Trillemarka som utgangspunkt. Adkomst dit er fra FV 287, Sigdalsveien, avkjøring 2 km nord for Sigdalskjøkken til Grønhovdroa og Trillemarka. Videre på bomvei til Skodøltjenn, hvor 3 km sidevei tar inn til P-plass Grunntjennsetra

Vi følger veien 500 m tilbake der sti tar opp gjennom skogen til Skårsetra. Stien , en gammerl hestevei, er bratt inntil vi når myrområde hvor stidele. Vær OBS her hvor utydelig skilt med peker mot venstre gjør at vi lett kan miste stien mot Skårsetra. Om så galt er kommer vi snart til nytt stidele med ny lengre, men tydelig sti til Skårsetra. Vel framme ved den fint restaurerte seterbua, benyttervi muligheten for rast. Fra setervollen ser vi opp på Bjønnskortenatten rett vest. Den er bare 1500 luftlinjemeter og 200 høydemeter unna. Bak vedskulet til Skårsetra går umerket gammel og bratt sti opp lia til platå under selve toppen med Madonnaen. Et fint tjern ligger her oppe. Stien fra Skårsetra ender ved tjernet. Herfra kan vi se opp 100 m opp på kø-turistene fra Frøvollseter med samme mål som oss, Madonnaen.

«Kø-sten\ien» på fjellyggen over

Enkleste vei til topps er først å følge myrdrag mot nordvest og så passere gjennom 100 m krattskog til neste platå. Siste 400 m til Madonnaen er enkelt å ta seg fram over lynghei og mosekledde fjellrabber. På hele turen fra Skårsetra har vi hatt sikt til dagens mål, og ved å snu oss 180 grader har vi nesten hele tiden sett Skårsetra

Tilbaketuren legger vi langs den øvre hellelagte fjellstien til markert dalsøkk hvor «Fjellveien» krysser turstien. Vi tar til høyre her forbi to idylliske fjellvann under Søtelifjellet før vi kommer ned til Søtelisetra og de to Åslilangtjenna. Herfra kan vi følge merket sti ned langs bekken «Store Helvete» til bilveien og Grunntjennsetra. Turen er omlag 8 km, men den er ganske krevende, og bør bare gåes i om sommeren eller høsten

Fra Tråenvatna om Skjærsnatten til Gaulen

Tråenvatna ligger like ved kommunegrensa mellom Sigdal og Rollag. Ved endepunkt for Grytelvveien, om lag 15 km fra Hiåsen befinner vi oss på grensa til Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat. Grytelvveien tar av fra FV 2822, Hiåsskogveien, ved Mjovatn og følger Grytelva og tjerna innenfor på Sigdalsiden av kommunegrensa. På siste del av veien er det flere mindre hytteområder

På denne turen anbefaler vi å benytte kart og kompass. Fra P-plass ved Tråenvatna går vei inn i hyttefelt. Hold til høyre oppover til siste hytta. Det går sti videre oppover til kolle med vid utsikt mot sør og øst. Umerket sti går nordover til det fremste va de to Rogntjenna. Hold til høyre og følg fjellryggen videre nordover til kryssing av kraftlinje. Vi har nå Skjærsnatten (841 m) 500 m foran oss. Mot vest ser vi nå mot Gaulsvatna og Tuftnevatn. Etter nye 300 m nordover krysser sti. Denne er stien (stølsvei) mellom Kristiansetra og Gaulen. Vi følger stien vestover, hele tiden med Gaulen-setrene i syne

Ved Gaulen har vi flere veivalg, men velger å følge sti til sammenrast demning ved utløpet av Gaulsvatna. Herfra følger vi sti vest for det største vannet og krysser over før passering av det minste. Vi kommer nå inn på merket sti forbi Knivetjenn tilbake til Tråenvatna.

Turen er om lag 9 km, og i godt sommervær er det en flott tur. Det er imidlertid dårlig sti på deler av turen så kart og kompass vil være til hjelp for å finne beste trasé.

%d bloggere liker dette: