Modum øst

Med Modum øst mener vi i denne sammenhengen åssiden fra Lier grense på Øst-Modum ned mot Tyrifjorden og åssiden videre langs Vikerfossen og Bergsjø. Vi tar også med området øst for Drammenselva fram til grensen mot Eiker. Med unntak av østsiden av tettstedene Vikersund og Åmot er det meste av Modum øst jordbruksarealer og skog. Vi skiller Modum øst fra Øståsen der selve åsryggen bøyer av over liene mot bygda

Modums østside

Turtips i Modum øst

«Gamle Kirkevei» fra Vikersund til Heggen Kirke

«Gamle Kirkevei» har eksistert siden Modums stolte middelalderkirke på Heggen ble reist på tidlig 1200-tall. Underveis er det satt opp informasjons-skilt som forteller historien om den enda tidligere kirken som ble flyttet fra Vike til Heggen. Hele traseen byr på fott utsikt over Bergsjø og Modum. Turen er enkel og omlag 8 km tur og retur.

Middelalderkirken på Heggen

«Gamle Kirkevei» fra Vassbunn til Heggen Kirke

Fram til 2002 hadde Modum prestegjeld tre sokn; Heggen, Nykirke og Snarum. Senere er Heggen soknekirle for hele Modum. Grensene mellom soknene ble endret flere ganger før sammenslåingen, men historisk hørte både Vike, Østre og Vestre Spone til Heggen sokn. Det var flere kirkeveier til Heggen, selv om kun veien fra Vikersund i dag merket kultursti. Kirkeveien fra Vestre Spone og fra områdene vi i dag kjenner som Geithus sør kom sammen ved Vassbunn. Gamle Kirkevei sørfra lå på nivå med Ihlenkleiva og den krysset Sønstebybekken et stykke overfor Westad, nær Nestegården (opprinnelig Nedre Sønsteby).

Det er mulig å følge den gamle traseen fra Øvre Sønsteby til Heggen. For å komme dit er det enklest å følge Mølleveien som tar opp like nord for Westad. Veien følges opp bakkene til Nestegården hvor en kan krysse over jordet omlag 100 m til Sønstebyveien og Øvre Sønsteby. Kirkeveien videre nordover følger omtrent dagens vei mot Bjønnmyr, men er pløyd ned i jordet tilhørende Søndre Øren. Vi kan imidlertid følge jordekanten omlag 500 m langs sørsiden av Esebekken til vi kommer inn på den gamle kirkeveien. Denne fortsetter nordover i lia, og passerer etterhvert tunet på Øvre Øren før oppom eiendommene Hovland. Øvre Hovland og Spone. Til høyre for oss ligger Vikersund Hoppsenter og midt i mot oss ser vi Heggen Kirke. Turen fra Vassbunn er omlag 4,5 km

Tur i Heggen Kirkes prestegårdsmark

Like inntil middelalderkirken på Heggen ligger Heggen Prestegård. Åkrene foran, og skogen bak, kirken og gården hører i dag til prestegården. Skogen strekker seg nesten opp til Damheggesjø. Mot sør grenser eiendommen mot Vikersundbakken og opp i skogen mot Heggsjøbekken. Heggen ligger høyt og vakkert plassert i landskapet med utsikt mot Bergsjø og store deler av Modums bebyggelse. Et godt utgangspunkt for tur i prestegårdsmarka er å benytte parkering ved Vikersund Hoppsenter

Vi starter turen ved å krysse kirkebakken hvor det tidligere har vært både staller, tiendebod og gapstokker. I dag er det toalettbygning og et kirekgårdslager her. Vi fortsetter forbi kirken og passerer den flotte prestegården på baksiden. De eldste bygningene er fra 1700-tallet. Vi følger Gamle Kirkevei til Skreinhaugen (mulig gravrøys fra Vikingtid), hvopr vi tar høyre opp bakke til plassen Briskerud. Her krysser vi over enga og kommer inn på gammel tømmervei fra prestegården. Vi følger veien opp åsen til møte med Heggsjøveien

Vår videre ferd følger vi Heggsjøveien 500 m til avkjøring høyre side (ny vei åpnes 2021) til Vingen i skiflyvingsbakken. Alternativt følger vi Heggsjøveien ned til hoppsenteret og Heggen kirke. Turen blir da omlag 6 km

Langs Vikerfossen til «Bondebrua» ved Bergsjø

Med utgangspunkt Vikersund passerer vi Vikersund bru og tar inn høyre til Øyaveien. Vi følger denne gjennom villaområdet til stikkvei inn mellom eiendommene Øyaveien 65 og 73. Stien fører ned til elvestrykene, Vikerfossen. Det er sti videre sydover langs elvebredden hvor vi passerer et par bronsealder røyser. Etterhvert ser vi utover Bergsjø med Kråkeholmen midt i mot oss. Vi følger stien fram til lita sydvendt badestrand. Stien videre følger den bratte østbredden av Bergsjø fram til hvitmalt hytte, «bondebrua».

Fram til 1969 var det tømmerfløting og sorteringshengsle (deling) på Bergsjø. Arbeiderne hadde hvilebrakker på begge sider av Bergsjø. På østsiden av hengslet kom arbeidsfolka fra gårdene under Heggenåsen. Derav navnet «Bondebrua».

Det er omlag 4,5 km fra start til «Bondebrua», og returen kan legges langs «Gamle Kirkevei» tilbake til Vikersund. Total turlengde blir da vel 9 km.

Panorama Tyrifjorden

Øst-Modum byr på Modums beste utsikt over Tyrifjorden. Jordbruks-stripa mellom åsen og Tyrifjorden er smal og bratt, og gårdsbrukene ligger vestvendt med skogen bak seg og åkrene foran seg. Fra husene skuer man utover Tyrifjorden, mot Holleia og Norefjell. Det er kalkholdig grunn og alunskifer med gode vekstvilkår for varmekrevende planter langs deler av Øst-Modum. Ved Fure er Ullhaugtoppen fredet på denne bakgrunn. Ved Melåa vokser edelløvtreskog

Fra Melåveien mot Tyrifjorden

Vår tur starter fra parkeringsplassen ved Steintangen, kommunal badeplass vel 6 km nord for Vikersund langs FV 284. Vi følger fylkesveien 500 m og forbi Ullhaugtoppen. Rundt odden tar vi inn på gårdsvei, Geitebakken, som leder oss forbi verneområdet og opp til Nyhus. Her passerer vi grind og kommer inn på traktorvei. Den slynger seg oppover lia til endepunkt for tømmervei, Melåveien, som kommer ned fra Abbortjern. Etter vel to hundre høydemeter stigning så har vi nå storveis utsikt mot Tyrifjorden og landskapet bakom

Melåa

Vi fortsetter langs Melåveien og passerer kollen Hønnbukken, før vi går forbi Grasbråten. Etter vel 2 km så gjør veien en krapp sving mot høyre og følger Melåa opp til Abbortjern. Her kommer vi inn på Breiliveien hvor vi tar høyre og følger veien forbi tjernet. Litt senere passerer vi Mathaugmyra (av lokalbefolkningen kalt «Vinkjelleren») og kommer etter hvert til Brumyrene

Rast ved Abbortjern

Ved enden av den andre myra går gammel umerket sti av mot høyre. Stien (gammel hestevei) følger sørsida av Skrubbåsen ned til Melåveien ved Hønnbukken. Her kjenner vi oss igjen, og vi følger traktorveien ned igjen til Nyhus. Etter vel 100 m kan vi ta inn til venstre og følge gammel vei forbi to Røed-gårder. Ta nødvendig hensyn om det går storfe på beite. Fra Røed følger vi veien ned til gamle Fure skole (barnehage). Herfra er det vel 300 m tilbake til Steintangen, dagens startpunkt. Turen er omlag 11 km

Til Askerudjuvet på Øst-Modum

Øst-Modum strekker seg langs Tyrifjorden fra Vikersund til Holsfjorden i Lier. Lengst nord på Øst-Modum ligger gårdene Gulsrud og Askerud, og mellom de kommer Askerudelva ned. Vi velger å starte vår tur til Askerudjuvet fra Gulsrud Kirke hvro P-mulighet. Adkomst Gulsrud er omlag13 km fra Vikersund langs FV 284, Øst-Modumveien

Askerudfossen

Vi følger Øst-Modumveien videre, passerer elva og går 300 m til vi tar opp til tunet på Askerud gård. Det går tømmervei herfra og opp åsen på nordsiden as Askerudelva. Etter 1,5 km motbakke og 300 heftige høydemetre kommer vi fram til Hanseløkkveien. Vi stanser her og går 300 m slakt nedover mot vest, stanser og ser snart ned i det vernede Askerudjuvet. Skråningen er bratt, men med forsiktighet er det mulig å gå ned i juvet, og inn til fossen. OBS ! Vær forsiktig !

Tilbaketuren legger vi tilbake til skogsbilveien. Denne følger vi ned forbi Hanseløkka og til Øst-Modumveien. Fra Hanseløkka og ned er det stoveis utsikt mot Tyrifjorden og Røyse i Hole kommune. Siste etappen går vi 2 km langs fylkesveien til Fjordvåg, hele tiden gjennom åpent landbruksområde med fin, fin utsikt til fjorden

Opp «Dokkaløypa» og ned Austadseterveien

I Vikeresund er «Dokkaløypa» den mest brukte nær-turstien. Den går opp like sør for Vikersund Alpinsenter og er blåmerket til Hvalsdammen, og kan forlenges til toppen av Hvalsknatten (605 m). «Dokkaløypa» innebære en mer enn 400 høydemeter sammenhengende stiging over en distanse på 2,5 km. Nedre og øverste del av «Dokkaløypa» følger gammel tømmervei

Mot Vikersund

Vi starter vår tur fra Vikersund Stadion hvor vi krysser balløkka nord for fotballbanen, og kommer inn på gangvei gjeoom bolgfeltet Liengjordet. Vi tar inn på Øst-Modumveien som vi krysser og følger 100 m til avkjøring Hvalsbekken. Vi følger veien slakt oppover til veien endrer karakter til bratt hestevei. Vi fortsetter oppover og forbi gammel bygning til grind. Videre oppover til lita slette og stidele. Herfra er stien blåmerket. Det stiger jevnt og trutt, men skogen åpner seg og vi kan se utover Tyrifjorden og mot Vikersund. Ei ny lita slette i Kudalen før siste kneika langs Hvalsbekken til Hvalsdammen. Tid for velforjent rast

Vi passerer utløpsoset på eller like under demningen, og fortsetter på umerket sti fram til den gamle tømmerhytta «Turisten». Den ligger frampå kolle med flott utsikt. Det er god skogsti videre og inn på Austadseterveien. Vi følger veien som slynger seg ned åsen til gården Austad og videre ned til Vikerkleiva. En gangsti tar oss ned til Øst-Modumveien og Vikersund Stadion. Turen er omlag 8 km lang, men oppstigningen er krevende

Glomsrudkollen og Zinkgruvene

Det er flere stivalg for turen til Glomsrudkollen som med sine 597 m rager høyest over Åmot. I Glomsrudkollen var det gruvedrift fra 1870 fram til 1910. Det var zinkblende som ble brutt, og det ble tatt ut omlag 20 000 tonn. Ved gruvene arbeidet på det meste 56 mann. De hadde arbeidsvei fra Åmot om Åstjern.

Utsikt fra Glomsrudkollen

Der et 500 høydemeter fra Åmot til Glomsrudkollen, og vi velger derfor å kjøre et stkke oppi åsen før vi snører turstøvlene. Til startpunkt følger vi Damtjernveien (bom) opp fra Mehlumenga til avkjøring venstre side etter 1,5 km, og følger Holotjernveien 1 km til P-plass foran normalt låst bom. Vi rusler veien videre og kommer snart inn på skiltet og merket sti (traktorvei) oppover. Det blir gradvis brattere inntil vi når den lille hytta Robu. Det bærer fortsatt oppover, men bakkene brytes av myr og lite platå med Holosetra før en siste kraftanstrengelse opp til tårnet på toppen

Etter rast bærer det utover mot Maurtjern og Zinkgruvene. Ikke så mye å se lenger, men info-tavle forteller litt historikk knyttet til eiere og drift. Vi fortsetter nedover hestevei til ei gammel løe. Like nedenfor denne tar umerket sti inn til høyre. Dette er den gamle arbeidsveien til bygda. Vi følger stien forbi Åstjern og krysser ettehvert ny tømmervei før vi kommer ned på Holotjernsveien. Denne gangen tar vi til høyre oh følger veien 500 m tilbake til P-plass. Turen er omlag 8 km og g med ganske tunge første del til toppen

%d bloggere like this: